แจ้งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท เก็ทโมบี้ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่านสมาชิก บริษัทจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของท่าน โดยเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (Privacy Notice) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล

คำชี้แจงนี้อธิบายถึงข้อมูลที่เราจะรวบรวมในขณะที่ท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูลจากการที่ท่านนำอุปกรณ์สื่อสารของท่านเข้าร่วมโครงการรับซื้อและแลกเปลี่ยน     บริษัท เก็ทโมบี้ จำกัด จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อให้บริการและประมวลผลทางธุรกรรมต่างๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในเว็บไซต์   ข้อมูลส่วนตัวหมายรวมถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนได้   อนึ่ง ข้อมูลที่มีความสำคัญในเว็บไซต์ของเราได้รับการป้องกันด้วยรหัสไว้ เพื่อการบริการและประมวลผลธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

              บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตามการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้

2.1 ฐานสัญญา

              2.1.1 เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ท่านในการซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้า ตามวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัท หรือเพื่อติดต่อประสานงานกับท่านในการให้บริการหลังการขาย

              2.1.2 เพื่อการแก้ไขและปรับปรุงบริการตามที่ท่านได้แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของบริษัท

    โดยหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในฐานสัญญานี้ บริษัทไม่สามารถให้บริการท่านได้

2.2 ฐานความยินยอม

บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการดำเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

            2.2.1 การวิเคราะห์ ติดตามพฤติกรรมเพื่อจัดสิทธิประโยชน์เฉพาะตัวให้กับท่าน

            2.2.2 การเสนอขายสินค้าหรือบริการหรือส่งสิทธิประโยชน์โดยตรงให้กับท่าน เช่น การส่งอีเมล การติดต่อทางโทรศัพท์ เป็นต้น

2.3 ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

           2.3.1 เพื่อการประมวลผล การวิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท การจัดทำรายงานการดำเนินงานภายในบริษัท

           2.3.2 เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท

           2.3.3 เพื่อการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท ป้องกันการทุจริต การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านและบริษัท

2.4 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

      บริษัทอาจต้องนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่บริษัทครองครองอยู่ได้ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น

การแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมไว้

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

ข้อมูลดังกล่าวนี้มีความจำเป็นต่อเราอย่างมาก หากท่านไม่เปิดเผยข้อมูลที่ร้องขอ เราจะไม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของท่านได้อย่างสมบูรณ์ ที่ซึ่งจะมีผลกระทบความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น

3. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ :

พันธมิตรผู้ได้รับมอบหมายในการให้บริการโครงการรับซื้อแลกเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารของเรา ผู้ซึ่งได้ทำข้อตกลงกับเราในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และกิจกรรมซึ่งมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่มีหน้าที่ในการดูแลจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ ได้ทำการรับรองแล้วว่าจะไม่แพร่งพรายข้อมูลที่อันเป็นความลับ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากได้รับการร้องขอตามพันธะทางกฎหมายหรือนิติธรรม ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้อง (1) สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการรักษากฎหมาย คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ (2) เพื่อเป็นการปกป้องและสงวนสิทธิ์ของบริษัท เก็ทโมบี้ จำกัด หรือบุคลากรของบริษัท และ/หรือกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจำกัดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตของบริษัท เก็ทโมบี้ จำกัดเท่านั้น   นอกจากนั้น เว็บไซต์ของเรายังใช้ SSL secured และ HTTPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัย   และเราได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลในประเทศสิงคโปร์เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการพยายามเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน  แอพพลิเคชั่นของเว็บไซต์ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท เก็ทโมบี้ จำกัดอีกขั้นหนึ่ง หลังจากผ่านการสกรีนเบื้องต้นอีกด้วย

 

5. คุกกี้ 

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เก็ทโมบี้ จำกัด เราอาจออกคุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กไว้ในฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์สะดวกขึ้น   คุกกี้ต่างๆ มีวัตถุประสงค์ต่างกันซึ่งอาจรวมถึงการตั้งค่าส่วนบุคคลขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา   หากท่านไม่ต้องการให้มีคุกกี้ ท่านสามารถปิดคุณสมบัตินี้ได้จากเบราเซอร์เพื่อปรับระดับการรักษาความปลอดภัยให้ตรงกับที่ท่านต้องการ   ทว่าท่านจะไม่สามารถกระทำธุรกรรมออนไลน์ใดๆ กับบริษัท เก็ทโมบี้ จำกัดได้

6. การจดจำข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการจดจำด้วยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมขึ้นจากการเก็บข้อมูล และอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ

7. การเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูล

บริษัท เก็ทโมบี้ จำกัด มั่นใจในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้เราไว้ เพื่อที่เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน   ท่านจึงควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้แก่ บริษัท เก็ทโมบี้ จำกัดนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่  [email protected]

8. การเพิกถอนความสมัครใจ

ท่านสามารถเพิกถอนข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจากที่ปรากฏในเงื่อนไขในการใช้งาน   โดยท่านสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected] หากท่านเพิกถอนความสมัครใจไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัท เก็ทโมบี้ จำกัด อาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้   ซึ่งสามารถถือได้ว่าท่านเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาและพันธะใดๆ กับเรา   และเราขอสงวนสิทธิ์ในผลผูกพันทางกฎหมายตลอดจนการชดเชยต่างๆ

9. การเข้าถึง การแก้ไขข้อมูลและการส่งข้อร้องเรียน

หากท่านมีข้อสงสัยที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่ [email protected] คำร้องหรือการแก้ไขหรือการขอจำกัดสิทธิ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่านจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรณ์ และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนและโครงสร้างของบริษัท อีกทั้งนโยบายต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
เนื่องจากเราไม่สามารถทำการแจ้งถึงท่านหากมีการเปลี่ยนแปลง

อ้างอิงข้อมูล